تغذیه گیاهی

نقش و اهمیت ویژه محلول پاشی کلسیم و پتاسیم در باغات

نقش و اهمیت ویژه محلول پاشی کلسیم و پتاسیم در باغات

 کیفیت در بازارپسندی محصولات کشاورزی نقش بسیار زیادی داشته و شامل ویژگی های ظاهری (از قبیل شکل، رنگ، اندازه، شادابی و طراوت میوه و نداشتن خسارت) و ویژگی های حسی (نظیر طعم و مزه و خصوصیات بافت میوه) می باشد.

بررسی نشان داده است چهار ویژگی کیفی مهم از نظر مصرف کنندگان عبارتند از میزان رسیدگی، شیرینی، ترشی و شل نبودن بافت میوه. در گذشــته تنهــا کیفیــت بازارپســندی میوه ها مــورد توجــه بــود امــا در ســالهای اخیــر شــاخصهای کیفیــت درونــی نظیــر غلظــت عناصــر معدنــی، ویتامینهــا، عناصــر ســنگین و ســمی نظیـر نیتـرات و اثـر باقیمانـده سـموم بـه طـور جـدی مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. یافته هـای جدیـد نشـان داده کـه میوه ها نقـش زیـادی در سـلامت افـراد دارنـد از همیـن رو ویژگیهـای تغذیـه ای آنهـا نیـز بسـیار حائـز اهمیـت میباشـند.

کلســیم در بــدن انســان نقشهــای بســیار زیــادی دارد. ایــن عنصــر در پیشــگیری از بسـیاری از بیماریهـا از قبیـل پوکـی اسـتخوان، فشـارخون بـالا، سـرطان روده و بیماریهـای کلیـوی نقـش موثـری دارد. به طور متوسط یک عدد پرتقال بزرگ حاوی 74 میلی گرم و 3  انجیر متوسط 52 میلی گرم کلسیم دارد.  صد گرم موز حاوی 370 میلی گرم  و صد گرم سیب حاوی 107 میلی گرم پتاسیم می باشد.

از مهمتریـن عناصـر موثـر بـر کیفیـت میـوه، نیتـروژن، کلسـیم و پتاسـیم میباشـد. نتایــج پژوهشهــای زیــادی نشــان داده کــه تاثیــر تعــادل غلظــت عناصــر غذایــی بــر کیفیــت محصــولات کشــاورزی نســبت بــه غلظــت مطلــق آنهــا بیشــتر است. ضروری است با تامین این عناصر در گیاهان ارزش غذایی آنها افزایش پیداکند تا نیازهای بدن انسان تامین گردد.

به طور خلاصه نقش این عناصر در باغات به شرح زیر است:

نقش کلسیم در درختان میوه :

– افزایش مدت انبارداری

– کاهش میزان ریزش میوه

– کاهش علایم زنگار روی میوه

– کاهش علایم پوکی میوه

– افزایش استحکام و کیفیت میوه

کلسیم سه مرتبه اصلی زمان مصرف دارد (در برخی منابع چهار مرحله):

الف) فندوقی شدن میوه

ب) گردویی شدن میوه

ج) در هفته قبل از برداشت میوه

 

کمبود کلسیم در میوه سیب سمت چپ در مقایسه با میوه سالم سمت راست

نقش پتاسیم در  درختان میوه:

– افزایش سایز میوه

– طعم گرفتن میوه ها

– رنگیری میوه

– مقاومت در برابر آفات و بیماری ها

کمبود پتاسیم

کمبود پتاسیم: یکی از علایم کمبود پتاسیم میوه های کوچک است

چرا در زمان تشکیل میوه کلسیم باید محلول پاشی شود؟

گرمای هوا باعث افزایش جذب کلسیم توسط برگ ها شده و کلسیم را از دسترس میوه خارج می کند، همچنین محلول پاشی پتاسیم باعث افزایش غیر طبیعی اندازه میوه می گردد و این فرایند باعث افزایش نیاز میوه به کلسیم می شود، در نتیجه کمبود بسیار شدید کلسیم در میوه ظاهر می کردد و با کوچکترین ضربه ای میوه ها ریزش پیدا می کنند.

بنابراین در نظر داشته باشید جهت بالانس این عناصر، در صورتی که پتاسیم را محلول پاشی می کنید از محلول پاشی کلسیم غافل نشوید.

پتاسیم از یک ماه قبل از برداشت دو مرتبه به فاصله 15روز مصرف می شود

نکته: در باغاتی که محلول پاشی کلسیم صورت نگرفته از محلول پاشی پتاسیم خودداری گردد.

1 دیدگاه در “نقش و اهمیت ویژه محلول پاشی کلسیم و پتاسیم در باغات

  1. مرضیه گفت:

    ممنون خیلی مفید بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.