علت سیاه شدن مغز گردوو روش های کنترل آن

عوامل سیاه شدگی مغز گردو

در احــداث بــاغ گردو اقلیم از اهمیت خاصی برخوردار است. مهمترین مخاطرات اقلیمی یخبندان زود رس و یا دیر رس، سرمای زمستانه، درجه حرارت تابستان می باشد. در صورت یكسان بودن عوامل دیگر، آب و هوای مناسب تولید کننده را در موقعیت اقتصادی سودمندى قرار می دهد. بارندگی و رطوبت نسبی بالا در اوایل فصل بهار و تابستان موجب افزایش شیوع بیماری بلایت گردو می شود ولی ارقام دیر برگ گردو معمولاً از آلودگی مصون می مانند.

در شرایط آب و هوایی بسیار خشك، احتمال دارد که درختان رشد مطلوبی داشته باشند ولی میوه ها به خوبی پر نمی شوند. اگر رطوبت نسبی هوا پایین باشد میوه های گردو دچار سوختگی پوست (سیاه شدن) می گردد. دامنه کوهها به شرط برخورداری از خاك خوب برای احداث باغ گردو مناسب می باشد.

 یكی دیگر از عوامل سرنوشت سـاز در کارآئی و عملكرد نهائی بـاغ دسترسـی بـه آب کافی بـا کیفیت مطلوب است. درختان گردو در طول حـیات خود، هر سـاله وارد مراحـل مختلفی از رشـدونمو شـامل جوانه زنی، گلدهی و تشكیل میوه، رشد رویشی، گل انگیزی و تشكیل جوانه های گل، رشد و نمو میوه و جنیـن (مغـز) می شوند. هر نوع غفلت در آبیاری منجر به کاهش شـدید عملكرد و رشـد رویشی سال جاری و حتی سال آینده خواهد شد. اثرات کمبود آب بسته به مرحله رشد و نمو متفاوت است با این حال، حساسترین مرحله دخیل در کمیت و کیفیت محصول یعنی تشكیل جوانه های گل و بلوغ و رنگ مغز در تیر و مرداد ماه اتفاق می افتد به طوری که کمبود آب و افزایش دما در طول این دو ماه منجر به توقف رشد، کاهش وزن مغز و افزایش چروکیدگی و سیاه شدن مغز و حتی کاهش باردهی سال آینده( کاهش تشكیل جوانه های بارده) می شود.

در این بخش به عوامل فیزیولوژیک که موجب سیاه شدگی مغز گردو می شوند پرداخته می شود

 

– تنوع ژنتیکی باغ ها و وجود ژنوتیپ های زودرس

 یکی از مشکلات در بیشتر باغ های گردوی کشور، بذری بودن باغ ها و تنوع ژنتیکی باغ ها است. چون فرآیند رسیدن میوه در ارقام زودرس با هوای گرم اواسط تابستان ( اواسط تا اواخر مرداد ماه) همزمان است باعث قرار گرفتن طولانی مدت میوه در معرض نور و گرمای شدید تابستان میشود که علاوه بر آفتاب سوختگی منجر به اکسید شدن روغن مغز میوه و در نهایت سیاه شدن مغز میوه می شود. همچنین گلدهی زودهنگام باعث افزایش احتمال سرمازدگی و ریزش گلها در بهار میشود، بنابراین توجه به احداث باغهای یکنواخت با کمک نهالهای پیوندی ارقام دیررس از اهمیت زیادی برخوردار است.

– تاثیر دما

دمای بالای هوا و شدت نور زیاد در زمان توسعه میوه که مصادف با کم آبی و حداکثر تبخیر و تعرق است علاوه بر آفتاب سوختگی منجر به ایجاد لکه های سیاه و یا سیاه شدگی کامل مغز گردو می شود. برای دستیابی به گردوهایی با مغز پر و میزان چربی بالا، درجه حرارتهای 27 تا 33 درجه سانتیگراد طی چند هفته قبل از برداشت لازم است، اما تابستانهای گرم و درجه حرارت های بالای 38 درجه سانتیگراد در طی دوره سفت شدن مغز باعث تیره شدن آن میشود. همچنین نور شدید علاوه بر آفتاب سوختگی منجر به ایجاد لکه های سیاه و یا سیاه شدگی کامل مغز گردو نیز می شود.

آبیاری تکمیلی در تابستانهای گرم و در درجه حرارت های بالای 35 درجه سانتیگراد تا حدودی میتواند در جلوگیری از سیاه شدگی مغز گردو نقش داشته باشد.

استفاده از ترکیبات (کود) ضد تنش به دلیل افزایش تحمل گیاه به تنش های محیطی، افزایش غلظت کلروفیل و در نتیجه اثر بر فتوسنتز، بر رشد و عملکرد گیاهان توصیه می گردد.

– آبیاری

کمبود آب آبیاری موجب کاهش رشد شاخساره، کاهش تعداد جوانه های گل، کاهش پرکردن مغز گردو، کاهش ارزش مغز، سیاه شدن مغز گردو و کاهش تا حدود 42 درصدی عملکرد می شود(). باغداران گردو با توجه به دمای بالای هوا و سطح خاك و حساسیت این درخت به تنشهای حرارتی برای جلوگیری از سیاه شدن مغز گردو و تضعیف درختان می بایستی اقدام به آبیاری باغ ها کنند. به طور کلی دانستن عمق مؤثر ریشه، ظرفیت نگهداری آب خاك و مقدار آب قابل دسترس ریشه، حد مجاز تخلیه رطوبتی خاك برای درخت گردو تبخیر و تعرق واقعی و نیز نیاز آبی درخت از اهمیت زیادی برخوردار است. حد مجاز تخلیه رطوبتی خاك برای گردو در شرایط بهینه 52 درصد نظر گرفته می شود. چنانکه آب در دسترس از این حد کاهش یابد، رشد گیاه و کیفیت مغز گردو بسته به مدت زمان وضعیت کاهش رطوبت به طور منفی تحت تأثیر قرار میگیرد. زهکش مناسب برای درخت گردو بسیار مهم است و این درخت در برابرکاهش اکسیژن خاك بسیار حساس است. در شرایط خشک و نیمه خشک برنامه ریزی آبیاری از اهمیت زیادی برخوردار است. آبیاری هفتگی درختان گردو به ویژه در یک ماه قبل از برداشت محصول در جلوگیری از سیاه شدن مغز میوه بسیار مفید است

– شرایط خاک، تغذیه و کوددهی

خاك عمیق سیلتی- لومی با زهکش مناسب بهترین شرایط را برای پرورش گردو فراهم می آورد برای کاشت نهال و ایجاد باغ گردو، الزم است خاک عمیق و حداقل 120 سانتیمتر عمق داشته باشد. گردو به خاكهای حاصلخیز واکنش بسیار خوبی نشان میدهد و زمان رسیدن میوه تسریع می شود.

کم عمق بودن خاک، زیادی میزان سنگ و سنگریزه در افق خاک، واکنش بالای خاک و آهک زیاد خاک و به تبع آن عدم جذب ریزمغذی ها (آهن، روی، منگنز، بر، مس و مولیبدن) از عوامل محدودکننده رشد و باردهی و سیاه شدگی مغز گردو به شمار می رود. بنابراین مطالعه عمق خاک و بررسی لایه های محدود کننده نفوذ ریشه با حفر پروفیل پیش از احداث باغ گردو جهت جلوگیری از مشکلات بعدی درختان از جمله کمبود آب و مواد غذایی که میتواند منجر به سیاه شدگی مغز گردو و همچنین مستعد شدن درخت جهت ابتلا به بیماریهای قارچی از جمله پوسیدگی های مغز گردو میشود، ضروری است.

در زمان حداکثر نیاز تغذیه ای گردو کوددهی و آبیاری بسته به نیاز گیاه برای به حداکثر رساندن اندازه و تسریع در بلوغ میوه الزم است. به طور کلی توصیه کودی میبایست بر اساس آزمون خاک و برگ باشد.

برخی کشاورزان برای سفید شدن مغز گردو از نمک استفاده میکنند که مصرف متوالی آن برای درخت زیانبار است. پیشنهاد میشود، به جای استفاده از نمک از نیترات پتاسیم به میزان 500 گرم برای هر درخت استفاده شود. بدیهی است در صورت کاربرد نیترات پتاسیم الزم است با مشورت کارشناسان، مصرف سولفات پتاسیم تعدیل شود.

-استفاده از کود دامی نپوسیده

کود دامی نپوسیده یکی از عوامل مؤثر در سیاه شدن مغز گردو و بیمارشدن درختان است. کودهای دامی نپوسیده به خصوص کودهای مرغی دارای مقادیر زیادی آمونیاک هستند و این مسئله باعث جذب آمونیاک به همراه آب آبیاری توسط میوه می شود. در نتیجه این امر باعث شکسته شدن روغن و سیاه شدن مغز گردو می شود.  لذا استفاده از کودهای دامی که به مدت یک سال پوسیده شده باشند، توصیه می شود.

تأخیر در جداسازی پوست سبز میوه

تأخیر در جداسازی پوست سبز یکی از شایعترین عوامل سیاه شدن مغز گردو است. زمان بلوغ فیزیولوژیکی گردو پس از تجمع حداکثری چربی و تغییر رنگ بافت اطراف مغز از رنگ روشن به رنگ بلوطی است که معمولاً 21 روز قبل از ریزش طبیعی گردو است. برداشت مکانیزه و انتخاب روش صحیح برداشت که در حداقل زمان انجام گیرد، اهمیت خاصی دارد. در برداشت مکانیزه استفاده از ماشین پوست گیر الزامی است.

استفاده از اتفون مایع به میزان 1000 تا 3000 پی پی ام برای هر درخت در جداکردن پوست سبز گردو مؤثر است. اتفون با تسریع در رسیدن پوست سبز گردو سبب سهولت جداشدن آن از روی پوسته سخت شده و در نتیجه برداشت گردو را هنگامی که کیفیت مغز حداکثر است، امکانپذیر می سازد.

گردوی ایرانی میبایستی تا آنجا که ممکن است در زمان بلوغ فیزیولوژیکی، به سرعت برداشت، پوست زدایی و خشک شود. تأخیر در برداشت و خشک کردن موجب سیاه شدن مغز و رشد کپک شده که مغز گردو را از بین میبرد. به این دلیل که با جدا شدن میوه از شاخه، دیگر مغز قادر به جذب آب و مواد معدنی نیست و چنانچه میوه ها در جای گرمی انبار شده باشند، پوشش سبز به سرعت باعث افزایش دمای میوه شده و آب مغز تبخیرمی شود.

در صورت آبیاری منظم به ویژه در زمان توسعه مغز گردو، پوست سبز به طور یکنواخت در زمان بلوغ متورم و ترك میخورد و شرایط مطلوب برای برداشت به وجود می آورد. اما در صورتی که درختان آب کافی دریافت نکرده باشند، این یکنواختی، تورم و ترك خوردن کاهش می یابد. بعد از چیدن میوههای گردو میبایست پوست آنها جدا و محصول را در سایه و در جای خشک پهن کرد تا خشک شوند

محل خشک کردن باید طوری باشد که هوا در آن جریان داشته باشد تا محصول به طور کامل خشک شود. قرار دادن میوه ها در مقابل آفتاب جهت تسریع در خشک شدن میوه، باعث افزایش تبخیر از سطح میوه و کاهش میزان آب مغز و کوچک و چروکیده شدن مغز و عدم بازار پسندی آن می شود  استفاده از انواع دستگاه های خشک کن به جای خشک کردن سنتی گردو که باعث آفتاب سوختگی و اکسید شدن فنلهای مغز و در نتیجه تیره شدن آن می شود، توصیه می شود. این دستگاه ها می توانند میوه ها را در مدت 24 تا 48 ساعت خشک کنند. از انبارداری طولانی مدت نیز باید پرهیز نمود. بهترین شرایط برای افزایش عمر انباری گردو نگه داری آن در دمای صفر تا 3 -درجه سانتیگراد همراه با رطوبت پایین است. در دمای بالا، رشد قارچ ها میتواند موجب تجمع آفلاتوکسین در گردو

شود. گردوی برداشت شده با رطوبت 2 تا 8 درصد بهترین رنگ، طعم و مواد مغذی را خواهد داشت.

منابع:

– علل پوسیدگی و فساد مغز گردو و مدیریت تلفیقی آن. کاووس کشاورزی و هادی کریمی پور فرد. نشر آموزش کشاورزی ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. 1400.

– عوامل کاهش کمی و کیفی محصول گردو و راهکارهای عملی آن. علیرضا رحمانیان حقیقی و هادی کریمی پورفرد. نشر آموزش کشاورزی ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. 1399.

– اثر کودهای حاوی اسیدهای آمینه و عصاره جلبک دریایی بر اجزاء عملکرد پسته رقم احمد آقایی. تراب احمدی، بهرام عابدی و فرهاد صابر علی. نشریه پژوهش های میوه کاری، 4 (2): 94-105. 1398.

 

 

 

 

 

 

 

سوسک سرشاخه خوار رزاسه آفت مهلک و خاموش باغات

مدیریت تلفیقی سوسک سرشاخه خوار رزاسه

سوسک سرشاخه خوار رزاسه آفت مهلک و خاموش باغات در حال حاضر با بروز پدیده خشکسالی و عدم رسیدگی به باغات به یکی از آفات مهم و درجه یک تبدیل شده است..

میزبان: گیاهان خانواده رزاسه شامل بادام، زردآلو، سیب، گلابی، به، هلو،گیلاس، آلبالو، آلو، زالزالک، نسترن، به ژاپنی، سنجد، نارون، بید، چنار، بلوط، گل محمدی و …

مراحل زیستی سوسک سرشاخه خوار رزاسه

خسارت

– حشره کامل از گرده گل تغذیه می کند و خسارت زا نمی باشد. خسارت اصلی توسط لارو وارد می شود.

 – لارو چوبخوار است و به شاخه و تنه حمله می کند. سبب قطع آوندهای آبکش گردیده به طوری که سرشاخه رنگ پریده ، خشک و تو خالی می گردد. از محل ورود لارو شیره گیاهی خارج شده که در مجاورت هوا سفت و سخت گردیده و شکل فنر یا فتیله ای به خود می گیرد. با بزرگ شدن جثه لارو به سمت شاخه های قطورتر پیشروی می نماید، شاخه های آلوده خشک شده و می شکند. درختانی که مختصر ضعفی دارند به راحتی مورد حمله قرار می گیرند.

ردیابی آفت: مشاهده فضولات ریزش کرده روی برگ های پایین تر

خسارت در نهالستان: خشک شدن جوانه انتهایی- کوتاه ماندن نهال- ایجاد شاخه های نابجا که حالت رزت دارند و باید معدوم شوند

چرخه زندگی

این حشره یک نسل در سال دارد.  زمستان گذرانی به صورت لارو سنین بالا درون شاخه های قطور و تنه درختان می باشد.

زمان شروع و پایان مراحل مختلف زندگی سوسک سرشاخه خوار رزاسه در مناطق گرم و خشک

کنترل آفت

کنترل غیر شیمیایی

الف- رعایت اصول کاشت و داشت

1- کاشت اصولی نهال (طوقه بالاتر از خاک قرار گیرد و اطراف آن تشتکی باشد)

2- یکی از موثرترین روش های کنترل آبیاری به موقع و کافی درختان است.

3- تقویت درخت: از طریق کودهای شیمیایی و آلی

ب- هرس  شاخه های آلوده به لارو و سوزاندن آنها علاوه بر جلوگیری از خسارت آفت  باعث رسیدن مواد غذایی به شاخه های سالم و افزایش شیره گیاهی می گردد.

ج- کاشت گیاهان تله: حشرات کامل در فصل بهار به سمت گلهای سفید جذب می شوند با کاشت گیاهان خانواده چتریان مانند هویج، پیاز و ازمک در حاشیه باغات یا بین درختان می توان هنگام تجمع حشرات آن ها را جمع آوری و نابود کرد

کنترل شیمیایی

با توجه به این که لاروهای آفت درون شاخه ها هستند و خروج حشرات کامل تدریجی است لذا کنترل شیمیایی توصیه نمی شود. در باغاتی که شدت آلودگی زیاد است سمپاشی با استفاده از سموم نفوذی علیه لاروهای سن اول مناسب است و برای کسب نتیجه بهتر باید آن را دو هفته بعد تکرار کنید.

 

نقش و اهمیت ویژه محلول پاشی کلسیم و پتاسیم در باغات

نقش و اهمیت ویژه محلول پاشی کلسیم و پتاسیم در باغات

 کیفیت در بازارپسندی محصولات کشاورزی نقش بسیار زیادی داشته و شامل ویژگی های ظاهری (از قبیل شکل، رنگ، اندازه، شادابی و طراوت میوه و نداشتن خسارت) و ویژگی های حسی (نظیر طعم و مزه و خصوصیات بافت میوه) می باشد.

بررسی نشان داده است چهار ویژگی کیفی مهم از نظر مصرف کنندگان عبارتند از میزان رسیدگی، شیرینی، ترشی و شل نبودن بافت میوه. در گذشــته تنهــا کیفیــت بازارپســندی میوه ها مــورد توجــه بــود امــا در ســالهای اخیــر شــاخصهای کیفیــت درونــی نظیــر غلظــت عناصــر معدنــی، ویتامینهــا، عناصــر ســنگین و ســمی نظیـر نیتـرات و اثـر باقیمانـده سـموم بـه طـور جـدی مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. یافته هـای جدیـد نشـان داده کـه میوه ها نقـش زیـادی در سـلامت افـراد دارنـد از همیـن رو ویژگیهـای تغذیـه ای آنهـا نیـز بسـیار حائـز اهمیـت میباشـند.

کلســیم در بــدن انســان نقشهــای بســیار زیــادی دارد. ایــن عنصــر در پیشــگیری از بسـیاری از بیماریهـا از قبیـل پوکـی اسـتخوان، فشـارخون بـالا، سـرطان روده و بیماریهـای کلیـوی نقـش موثـری دارد. به طور متوسط یک عدد پرتقال بزرگ حاوی 74 میلی گرم و 3  انجیر متوسط 52 میلی گرم کلسیم دارد.  صد گرم موز حاوی 370 میلی گرم  و صد گرم سیب حاوی 107 میلی گرم پتاسیم می باشد.

از مهمتریـن عناصـر موثـر بـر کیفیـت میـوه، نیتـروژن، کلسـیم و پتاسـیم میباشـد. نتایــج پژوهشهــای زیــادی نشــان داده کــه تاثیــر تعــادل غلظــت عناصــر غذایــی بــر کیفیــت محصــولات کشــاورزی نســبت بــه غلظــت مطلــق آنهــا بیشــتر است. ضروری است با تامین این عناصر در گیاهان ارزش غذایی آنها افزایش پیداکند تا نیازهای بدن انسان تامین گردد.

به طور خلاصه نقش این عناصر در باغات به شرح زیر است:

نقش کلسیم در درختان میوه :

– افزایش مدت انبارداری

– کاهش میزان ریزش میوه

– کاهش علایم زنگار روی میوه

– کاهش علایم پوکی میوه

– افزایش استحکام و کیفیت میوه

کلسیم سه مرتبه اصلی زمان مصرف دارد (در برخی منابع چهار مرحله):

الف) فندوقی شدن میوه

ب) گردویی شدن میوه

ج) در هفته قبل از برداشت میوه

 

کمبود کلسیم در میوه سیب سمت چپ در مقایسه با میوه سالم سمت راست

نقش پتاسیم در  درختان میوه:

– افزایش سایز میوه

– طعم گرفتن میوه ها

– رنگیری میوه

– مقاومت در برابر آفات و بیماری ها

کمبود پتاسیم

کمبود پتاسیم: یکی از علایم کمبود پتاسیم میوه های کوچک است

چرا در زمان تشکیل میوه کلسیم باید محلول پاشی شود؟

گرمای هوا باعث افزایش جذب کلسیم توسط برگ ها شده و کلسیم را از دسترس میوه خارج می کند، همچنین محلول پاشی پتاسیم باعث افزایش غیر طبیعی اندازه میوه می گردد و این فرایند باعث افزایش نیاز میوه به کلسیم می شود، در نتیجه کمبود بسیار شدید کلسیم در میوه ظاهر می کردد و با کوچکترین ضربه ای میوه ها ریزش پیدا می کنند.

بنابراین در نظر داشته باشید جهت بالانس این عناصر، در صورتی که پتاسیم را محلول پاشی می کنید از محلول پاشی کلسیم غافل نشوید.

پتاسیم از یک ماه قبل از برداشت دو مرتبه به فاصله 15روز مصرف می شود

نکته: در باغاتی که محلول پاشی کلسیم صورت نگرفته از محلول پاشی پتاسیم خودداری گردد.

سمپاشی زمستانه باغات

سمپاشی زمستانه باغات

زمستان، زمانی مناسب برای اقداماتی است که انجام آنها موجب کم شدن خسارت آفات در بهار و تابستان و در نهایت، کاهش نیاز به سمپاشی در این فصول، کاهش مصرف آفت کشها و سلامت محصول و محیط زیست می شود. یکی از مؤثرترین اقدامات، هم برای درختان منازل و هم باغ‌های وسیع، سمپاشی زمستانه (پیش‌بهاره) است.

روغن پاشی زمستانه در کنترل آفاتی مثل کنه ها، شپشکها، سپر دار ها، شته ها، تریپس،  پسیل و … در باغات متمر و غیرمثمر موثر است. روغن با بستن منافذ تنفسی پوستی در حشرات، لارو ها و تخم ها منجر به کاهش جمعیت آفات شده و در زمستان که معمولاً برگی روی درختان وجود ندارد و جایی برای مخفی شدن حشرات روی درختان نیست، تمام درخت و حشرات روی آن در معرض پاشش قرار می‌گیرد و بدین ترتیب حشرات ازبین می‌روند.

نکات مهم:

 • زمان مبارزه زمستانه بسته به شرایط آب و هوایی از اواسط بهمن تا اواسط اسفند متغیر است، ولی مهم این است که درختان بیدار نشده باشند و این عملیات حداقل یک هفته قبل از تورم جوانه ها و ظهور اولین نوک رنگی جوانه ها و در دمای معمولی (یخبندان و زیاد گرم نباشد) انجام شود، در غیر این صورت غلظت بالای روغن منجر به سوختگی می گردد.

 • بهتر است قبل از عملیات سم پاشی، هرس درختان، حذف پاجوش ها و تنه جوش ها، و نیز حذف شاخه های شدیداً آلوده سال قبل به منظور کاهش میزان سم مصرفی، کاستن تراکم آفت در قسمت های داخلی و کنترل بهتر آفت انجام گرفته باشد

 • جهت تهیه محلول سم پاشی ابتدا روغن را در مقداری آب (ترجیحاً ولرم) حل کرده،‌بعدا داخل تانکر سمپاشی که تا نصفه آب دارد اضافه شود.

 • جهت حصول نتیجه بهتر تمامی قسمت های گیاه بایستی پوشش داده شده و حتی تنه و سایه انداز آن در روی زمین نیز سمپاشی شود

 • داشتن اطلاعات هواشناسی و اطمینان از عدم بارندگی 72-48 ساعت پس از سمپاشی ضروری است.

 • عملیات سمپاشی بایستی با فشار بالا انجام شود و به گونه ای باشد که محلول سمی مثل قطرات باران از روی شاخه درختان به پایین بچکد.

 • در هنگام سمپاشی و برای جلوگیری از آسیب سموم حتماً از دستکش، کلاه، عینک، لباس کار، ماسک و عینک و حتی چکمه استفاده نمایید و از هرگونه خوردن و آشامیدن پرهیز نمایید.

 • حتما بعد از هر بار سمپاشی زمستانی مخزن را به دقت بشویید تا بقایای سم داخل این مخزن نماند. شاید شما بخواهید از سمپاش برای محلول پاشی کود استفاده کنید. لذا اگر سم در این مخزن وجود داشته باشد منجر به آسیب به گیاه می گردد.

اهمیت و نقش عنصر آهن در گیاهان

اهمیت و نقش عنصر آهن در گیاهان

مقدمه:

آهن یکی از عناصر کم مصرف گیاه است. با این حال وجود آهن در خاك براي جذب گیاه بسیار ضروري است، چرا که کمبود آهن در خاك براي گیاه مشکلات بسیاري به وجود می آورد که به تبع آن، مشکلات ناشی از کمبود آهن در تغذیه انسان نیز پیش می آید.

آهن جزء مهمترین عناصري است که بیشترین مطالعه روي اثرات فیزیولوژیکی و دلایل کمبود آن در گیاهان انجام شده است. یکی از دلایل کلروز یا زردی برگ گیاهان زراعی و درختان کمبود آهن است که در نتیجه جذب نشدن یا غیر فعال شدن آهن در داخل گیاه بروز می نماید و علایم به صورت زردی برگ های جوان سرشاخه ها و سبز بودن رگبرگ ها پدیدار می شود. اطلاعات کاربردي در زمینه مشکلات و مسائل کمبود آهن، شناخت علائم کمبود و در نهایت ارائه راهکارهای اجرایی به رفع کمبود کمک می نماید.

لازم به یادآوری است که قبل از کاشت با اطلاع کامل از وضعیت آب و خاک و اعمال مدیریت صحیح مزرعه می توان عوامل بازدارنده را تا حد امکان کاهش داد و کنترل نمود.

نقش آهن در فعالیت های حیاتی گیاه

تشکیل کلروفیل در برگ گیاهان با جذب مستقیم آهن قابل استفاده گیاه ممکن می گردد. کلروفیل یا سبزینه از یک ترکیب آلی منیزیم دار به کمک نور خورشید به وجود می آید. بنابراین در صورت فراهم نبودن ترکیبات آلی در خاک باعث کاهش جذب مقدار کافی آهن به گیاه و یا غیر فعال شدن آهن در داخل گیاه شده که نتیجه آن کاهش کلروفیل و زردی برگ می باشد. با کاهش سبزینه گیاهی عمل کربن گیری برگ ها کاهش می یابد. در این شرایط چون مواد غذایی اصلی که برای رشد و تکامل گیاه ضروری است ساخته نمی شود به تدریج گیاه ضعیف می گردد تا جایی که می تواند مرگ آن ها فرا برسد.

در اثر کمبود آهن، فتوسنتز شدیداً کاهش می یابد، درحالی که کمبود آن اثري بر تنفس ندارد. در اثر کمبود آهن به علت کاهش فرودکسین و در نتیجه کاهش احیاء نیتریت، نیترات در گیاه تجمع می یابد. در لگومهاي که از کمبود آهن رنج میبرند، احتمالاً به علت صدمه دیدن تکثیر باکتريها در طی تشکیل اولیه گره، گره بندي توسط ریزوبیوم ها مختل می شود. به طور کلی در برگ هاي تمام گونه هاي گیاهی، علامت اصلی کمبود آهن جلوگیري از رشد کلروپلاست است.

علایم تشخیص کمبود آهن در گیاه

چون آهن قابلیت تحرك کمی در گیاه دارد، معمولاً علائم کمبود در برگهاي جوان (بالایی) دیده می شود و رنگ پریدگی معمولاً بین رگبرگ ها بوده و خود رگبرگ ها سبز باقی می مانند و در برخی موارد مثل درخت گلابی، برگ ها سفیدرنگ می شوند. در مراحل پیشرفته تر، برگها سوخته و خشک می شوند، که در درختان مو به این حالت Bleach می گویند.

البته باید به این نکته توجه کرد که تنها کمبود آهن باعث زردي برگها نمی شود، کمبود منیزیم، نیتروژن و برخی از عناصر دیگر، بعضی از آفات و بیماري هاي گیاهی و یا نور کم نیز در مواردي منجر به زردي برگ ها می شود (شکل 1 و 2).

شکل 1- کمبود آهن در گیلاس

 

شکل 2- کمبود آهن در مرکبات

علل بروز کمبود آهن

آهن در خاك غیرمتحرك است و این نیز مشکل دیگري در جذب آهن است. کمبود آهن در خاك یک مشکل جهانی است که معمولاً و بیشتر در خاكهاي آهکی و قلیایی ظاهر میشود. در بیشتر نقاط ایران مهم ترین عاملی که سبب کمبود آهن می شود زیادي بی کربنات در محلول خاك است. آبیاري سنگین، فشردگی خاك و یا هر عامل دیگري که تهویه آن را کاهش دهد، موجب افزایش غلظت دي اکسید کربن در خاك می شود و در حضور آهک، واکنش انجام می دهد که طی آن بی کربنات تولید می شود. در بعضی مواقع فراهمی کم آهن در خاك ناشی از کمبود آن در گیاه نیست، بلکه در بیشتر اوقات وجود عناصر دیگر در خاك و ترکیب آهن با آنها موجب کاهش فراهمی آن می شود

آب آبیاري، گاهی به ویژه هنگامی که از چاه هاي عمیق تأمین شود، بی کربنات دارد. در مجموع علت بروز کمبود آهن:

– زیادی بی کربنات در محلول خاک

– بالا بودن اسیدیته خاک (pH)

– عدم تعادل مقادیر مختلف عناصر نسبت به یکدیگر در خاک و رقابت آن ها با یکدیگر

– کمی مواد آلی خاک

– مصرف زیاد کودهای فسفر

– زیاد بودن آنیون بی کربنات در آب آبیاری

پیشگیری و درمان کمبود آهن در گیاهان

حساسیت گونه های مختلف گیاهان نسبت به عوامل ایجاد کننده، کلروز آهن متفاوت است. بعضی از گیاهان نسبت به آن حساس و برخی دیگر نسبتا متحمل و یا مقاوم هستند. در این میان درختان میوه و درختچه های زینتی از حساس ترین گیاهان و در بین گیاهان متحل نیز یونجه مقاوم ترین گیاه است.

بروز کمبود آهن عمدتاً به دلیل ضعف مدیریت زارع یا باغدار است و با مدیریت قوي میتوان در بیشتر مواقع از بروز کمبود جلوگیري کرد. از طرف دیگر بایستی به خاطر سپرد که همیشه پیشگیري آسان تر و کم هزینه تر از درمان است. تمهیدات کاربردي و مفید در مورد مدیریت آهن در مزرعه:

 • کاشت گیاهان مقاوم به کمبود آهن
 • عدم مصرف آبهاي سنگین که حاوي بیش از 200 پی پی ام بی کربنات هستند
 • افزودن مواد آلی و کود سبز به خاك
 • کاهش pH خاك به طور مثال با  مصرف اسید سولفوریک یا گوگرد عنصري یا گچ خام
 • زدن شخم کافی و تهویه به موقع خاك
 • مصرف خاکی کلات هاي آهن
 • محلولپاشی با استفاده از کلات هاي آهن ساخت داخل و یا سولفات آهن

استفاده از منابع شیمیایی آهن

استفاده از منابع شیمیایی حاوي آهن، یکی از روش هاي درمان و اصلاح کمبود آهن است. منابع شیمیایی حاوي آهن کود سولفات آهن و کلات های آهن است که ذیلاً توضیح داده می شوند.

1-1- استفاده از کود سولفات آهن

سولفات آهن یک کود تولید داخل ارزان قیمت و مؤثر در رفع کلروز آهن در باغات میوه است. این کود با فرمول شیمیایی FeSO4.7H2O تولید می شود. سولفات آهن دو ظرفیتی (فرو سولفات) ترکیبی است که بسته به pH می تواند به صورت کریستال هاي آبی یا سبزرنگ تولید شود.

نوع دیگر سولفات آهن سه ظرفیتی (فریک سولفات) با فرمول شیمیایی 3 (Fe2(SO4 و به رنگ زرد تا قهوه اي تولید می شود و معمولاً مقدار کمتري از آن در بازار یافت می شود و عمدتاً جهت تصفیه آب و فاضلاب و همچنین به عنوان رنگدانه از آن استفاده می شود.

موارد و میزان مصرف کود سولفات آهن

الف- مصرف خاکی: در مصرف خاکی میتوان مقدار 500 تا 1000 گرم سولفات آهن را مخلوط با مواد آلی و در چالکود براي هر درخت بارور در نظر گرفت. براي باغ-هاي پرتراکم و درختان کمتر از 10 سال، نصف مقادیر فوق مناسب است.

ب- مصرف محلولپاشی: براي رفع کلروز ناشی از آهک فعال در خاك، محلولپاشی سولفات آهن به تعداد دو یا چند بار در طول فصل رشد توصیه می شود.

2-1- کلات ها و بنیان هاي کلاته کننده

واژه کلات براي نخستین بار در دهه 1920 توسط پژوهشگران استفاده شد، چرا که این واژه اصول چنگ زدن و نگهداشتن چیزي را که در فرآیند کلاته کردن روي می- دهد، به خوبی توضیح می دهد. در واقع کلاته کردن فرآیندي است که طی آن یک ترکیب شیمیایی با یک یون فلزي ترکیب شده و آن را به صورت محکم نگه می دارد. ماده اي که با اتصال به یون هاي فلزي ساختار حلقه اي پایدارتر تشکیل میدهد را چنگالنده (Chelator) می گویند. شکل کلاته شده یک عنصر مانند آهن نسبت به فرم معمولی آهن خیلی راحت تر و همچنین سریع تر جذب گیاهان می شود.

انواع کود کلات آهن

الف- کلات آهن EDTA

این ترکیب در محدوده pH بین 6 تا 5/6 پایدار است یعنی این کود در خاك هاي قلیایی بی اثر خواهد بود و قسمت اعظم درصد آهن آن بی اثر خواهد شد. در بسیاري موارد دیده شده است که برگپاشی این کود توصیه می شود. این ترکیب یک جامد بی رنگ بوده که قابل حل در آب است. این ترکیب دارای ساختار شش دندانه اي و خواص کی لیت سازي (توانایی آن به منظور جدا کردن یون هاي فلزي) است.

شکل 3- کلات EDTA

بنیان هاي کلات کننده که مصرف برگی و محلولپاشی دارند باید داراي ویژگی هاي زیر باشند:

 • باعث افزایش دسترسی گیاه به مواد معدنی ریزمغذي شوند
 • مواد آلی کلات کننده باید اجازه عبور ماده غذایی را از سطح مومی برگ بدهند.
 • باید کاملاً در آب حل شوند.
ب- کلات آهن DTPA

این نوع کود، نیز فقط در pH کمتر از 7 پایدار است و داراي میل ترکیبی شدید با کلسیم است و مناسب مصرف در خاكهاي آهکی نیست.

ج- کلات آهن EDDHA

این کود در pH قلیایی نیز پایدار است و مناسب خاكهاي آهکی و قلیایی است، اما یکی از گرانترین کلات هاي موجود به شمار می آید در جهان کلات هاي آهن از 6 ساختار گوناگون ساخته می شوند که از میان آنها دو نوع آن یعنی EDTA و EDDHA  در ایران کاربرد بسیاري دارند. بهترین کود محتوي آهن در خاك هاي آهکی نظیر اکثریت قریب به اتفاق خاك هاي ایران ترکیبات شیمیایی با بنیان  Fe-EDDHA است. این کود فقط به صورت مصرف خاکی و یا به صورت استفاده در آبیاري تحت فشار (که در درختان به صورت نواري آبیاري می شوند)، توصیه می شود و استفاده از آن ها به صورت محلولپاشی مؤثر نخواهد بود، زیرا این کودها در اثر نور تجزیه می شوند.

بنیان هاي کلات کننده که مصرف خاکی دارند باید داراي ویژگی هاي زیر باشند:

 • باعث افزایش دسترسی گیاه به مواد معدنی ریزمغذي شوند.
 • مانع از تثبیت عناصر معدنی ریزمغذي بویژه در شرایط قلیایی خاك شوند.
 • باعث افزایش تحرك عناصر معدنی ریزمغذي در خاك شوند.
 • عامل کلاته باید مانع از آبشویی شود.

 

منابع:

 • سیلیسپور، م. 1398. بررسی علل و عوامل کمبود آهن و ارائه راهکارهاي اجرائی رفع کمبود آن در درختان میوه و محصولات گلخانه اي. موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج. ایران.
 • فیلسوف، ف. و کرباسی، م. 1388. پیشگیری و درمان کمبود آهن در گیاهان. معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج. اصفهان. ایران.